znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

[319] B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich
Literę г oddajemy przez h, np. книга — knyha. Literę ґ (przywróconą w pisowni na Ukrainie) oddajemy przez g, np. ґрунт — grunt;
Literę л oddajemy dwojako:
    1) przez l przed я, є, ю, і (ї), ь, np. наллєш — nallesz, лiжко — liżko, Львiв — Lwiw;
    2) przez ł przed а, е, и, о, у, spółgłoskami i na końcu wyrazu, np. Леся — Łesia, молодиця — mołodycia, вилки — wyłky, орел — oreł; obce nazwy własne pisane przez ле można oddawać przez le, np. Лейден — Lejden;
Literę и oddajemy przez y, np. лишити — łyszyty;
Literę і oddajemy przez i, np. сіль — sil;
Literę ї (występującą na początku wyrazów, po samogłoskach i po apostrofie) oddajemy przez ji, np. їхати — jichaty, мої — moji, з’їсти — zjisty;
Literę є oddajemy jako:
    1) je na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie, np. Євген — Jewhen, моє — moje, п’є — pje;
    2) e po л, np. наллєш — nallesz;
    3) ie po innych spółgłoskach, np. синє — synie;
Literę я oddajemy jako:
    1) ja na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie, np. Ярошенко — Jaroszenko, заява — zajawa, п’яний — pjanyj;
    2) a po л, np. Лященко — Laszczenko;
    3) ia po innych spółgłoskach, np. дякую — diakuju;
Literę ю oddajemy jako:
    1) ju na początku wyrazu, po samogłoskach i po apostrofie, np. Юрченко — Jurczenko, мою — moju, в’ючити — wjuczyty;
    2) u po л, np. люблю — lublu;
    3) iu po innych spółgłoskach, np. сюди — siudy;
ь oddajemy przez ´ — znak zmiękczenia (nie apostrof ’), np. князь — kniaź, будьте — bud´te, грудь — hrud´.
Połączenie liter ль oddajemy przez l, np. сіль — sil;
Połączenie liter ьо oddajemy przez io, np. нього — nioho.
Jedynie połączenie liter льо oddajemy przez lo, np. льох — loch.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88