znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

[178] 46.9. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym:
nie lepszy, nie najlepszy;
nie łatwiejszy, nie najłatwiejszy;
nie gorszy, nie najgorszy;
nie lepiej, nie najlepiej;
nie łatwiej, nie najłatwiej;
nie gorzej, nie najgorzej.
UWAGA: W pewnych, ściśle określonych wypadkach piszemy jednakże to przeczenie łącznie z formami stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków. Sytuacja taka zachodzi wówczas, kiedy przymiotnik lub przysłówek z partykułą nie oznacza nie zwykłe zaprzeczenie przymiotnika bądź przysłówka podstawowego, lecz jego wyraźną cechę przeciwstawną lub jeżeli przymiotnik czy też przysłówek bez partykuły nie w ogóle nie występuje. Przymiotniki i przysłówki tego rodzaju rozpoznajemy po tym, że cząstka naj- jako wykładnik stopnia najwyższego występuje w nich przed partykułą, a nie po partykule nie, np.
niegrzecznyniegrzeczniejszynajniegrzeczniejszy,
niedołężnyniedołężniejszynajniedołężniejszy,
niegrzecznieniegrzeczniejnajniegrzeczniej,
niedołężnieniedołężniejnajniedołężniej.
Formy typu niegrzeczniejszy, najniegrzeczniejszy oznaczają: ‘bardziej niegrzeczny’, ‘najbardziej niegrzeczny’; formy zaś typu nie grzeczniejszy, nie najgrzeczniejszy: ‘nie jest grzeczniejszy’, ‘nie jest najgrzeczniejszy’. Taka sama uwaga odnosi się do przysłówków.
O łącznej pisowni — por. 45.2. i 45.4.



Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88