znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Spis skrótów i kwalifikatorów

SkrĂłty
a.albo (odsył‚a do formy równorzę™dnej)
B.biernik
b.bardzo; były
C.celownik
D.dopełniacz
fraz.frazeologia
im.imienia
in.inaczej
instyt.instytucja
jedn.jednostka
lmliczba mnoga
lpliczba pojedyncza
M.mianownik
Ms.miejscownik
N.narzędnik
ndmwyraz nieodmienny
por.porównaj
przym.przymiotnik
tyt.tytuł‚
W.wołacz
w.wiek
woj.województwo
zob.zobacz (odsył‚a do formy przez słownik zalecanej)
Kwalifikatory
adm.administracja
anat.anatomia
antropol.antropologia
arch.archaizm
archeol.archeologia
archit.architektura
art.artystyczny
astr.astronomia
bank.bankowość
bibl.biblijne
biochem.biochemia
biol.biologia
bot.botanika
bud.budownictwo
chem.chemia
chiń.chiński
cybern.cybernetyka
daw.dawne
druk.drukarstwo
ekol.ekologia
ekon.ekonomia
ekum.ekumenizm
elektr.elektryka
elektron.elektronika
europ.europejski
farm.farmakologia
film.filmowy
filoz.filozofia
fiz.fizyka
fizjol.fizjologia
fot.fotografia
franc.francuski
genet.genetyka
geod.geodezja
geofiz.geofizyka
geogr.geografia
geol.geologia
geom.geometria
górn.górnictwo
grzeczn.grzecznościowy
gw.gwarowe
hand.handel
hist.historia
hiszp.hiszpań„ski
hutn.hutnictwo
inform.informatyka
ind.indyjski
iron.ironicznie
jap.japoński
jęz.językowy
karc.karciany
książk.książkowe
księg.księgowość‡
kulin.kulinarne
kult.kulturowy
lekcew.lekceważąco
leśn.leśnictwo
lit.literatura
log.logika
lotn.lotnictwo
łow.łowiectwo
mat.matematyka
med.medycyna
meteor.meteorologia
miner.mineralogia
mit.mitologia
mit. chiń.mitologia chińska
mit. egip.mitologia egipska
mit. germ.mitologia germańska
mit. gr.mitologia grecka
mit. ind.mitologia indyjska
mit. rzym.mitologia rzymska
mit. słow.mitologia słowiańska
monet.monetarny
mors.morski
muz.muzyka
numizm.numizmatyka
obelż.obelżywie
oficj.oficjalnie
ogr.ogrodnictwo
paleont.paleontologia
poet.poetyzm
poligr.poligrafia
polit.polityka
posp.pospolicie
pot.potoczne
praw.prawo
przen.przenośne
przestarz.przestarzały
psych.psychologia
pszczel.pszczelarstwo
reg.regionalizm
rel.religia
roln.rolnictwo
ryb.rybołóstwo
rzad.rzadko
słow.słowiański
sport.sportowy
spoż.spożywczy
staroż.starożytny
stpol.staropolskie
szt.sztuka
środ.środowiskowe
teatr.teatralny
techn.technika
telegr.telegrafia
telekom.telekomunikacja
telew.telewizja
urb.urbanistyka
urzęd.urzędowo
wet.weterynaria
wędk.wędkarstwo
włók.włókiennictwo
wulg.wulgarne
zdr.zdrobnienie
zool.zoologia
zootechn.zootechnika
żart.żartobliwie
żegl.żeglarstwo
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88